Logo BIP

Zarządzenia dyrektora

Zarządzenie nr 16

Zarządzenie Nr 16/2019/2020

  Dyrektora Przedszkola Publicznego

 „Bajka” w Łaszewie

z dnia  08.05. 2020 r.

 

w sprawie: wprowadzenia procedury bezpieczeństwa funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

 

     Na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

(Dz.U. z 2019. Poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2045, oraz z 2020 r. poz. 322, 374

 i 567 ) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

 

za zgodą Organu Prowadzącego zarządzam co następuje:

 

§ 1

Wznowienie zajęć opiekuńczych  dla dzieci przedszkolnych

 z dniem 11 maja 2020r.

 

§ 2

   Zobowiązuję wszystkich rodziców i pracowników Przedszkola Publicznegow Łaszewie do stosowania procedury bezpieczeństwa funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, która zostaje określona w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się  wszystkim pracownikom Przedszkola. 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.